KARMEL

  Brennende iver for Herren 

  Allhærs Gud.

 

 

Vi går nå frem i tid ca. 580 år - til rundt 870 f.Kr. og til et annet fjell, - til fjellet Karmel i Israel.

Israels barn hadde nå veket av både til høyre og venstre og dyrket fremmede folks guder.

Ba`al en gud for avlingene og for fruktbarhet ble dyrket med en kultisk prostitusjon og med ofring av mennesker, særlig barn.

 Profeten Elia kaller nå folket sammen på fjellet Karmel i sin brennende iver for Den Ene Sanne Gud – Abrahams, Isaks og Jakobs Gud.

 Vi tar oss tid til å lese fra første kongebok kap.18, versene 20-39.

 Den ånd og besluttsomhet vi her er vitne til og den brennende iver for Guds ære som vi her ser hos Elia er den samme vi finner hos Johannes av Korset og Teresa av Avila.

Vi leser:

 

” Så sendte Akab bud blant alle Israels barn, og han samlet sammen profetene på Karmel-fjellet.

Elia kom fram for hele folket å sa: ”Hvor lenge vil dere halte til begge sider? Hvis Herren er Gud så følg ham, men hvis det er Ba`al så følg ham.”  Men folket svarte ham ikke et ord.

Da sa Elia til folket: ” Jeg, jeg er alene som Herrens profet, men Ba`als profeter er fire hundre og femti mann. La dem derfor gi oss to okser!

La dem velge seg ut en okse, dele den opp i stykker og legge den på veden, uten å sette ild på den.

Så skal dere påkalle navnet til deres gud, og jeg skal påkalle Herrens navn.

 Da skal det være slik at den Gud som svarer med ild, Han er Gud! Så svarte alt folket og sa : ”Det ordet er rett.”

Elia sa til Ba`als profeter :

”Velg dere ut den ene oksen og gjør den i stand først, for dere er mange. Påkall navnet til guden deres, men sett ikke ild på den.” Så tok de den oksen som var gitt dem, gjorde den i stand og kalte på Ba`als navn fra morgen til middag. De ropte : ”Ba`al, hør oss!” Men det kom ingen røst. Ingen svarte. Så haltet de rundt alteret som de hadde laget.

Da det var blitt midt på dagen, hånte Elia dem og sa: ”Dere må rope med høy røst! Han er jo en gud. Enten tenker han på noe, eller så har han gått avsides, eller så er han ute og reiser. Eller kanskje han sover og må vekkes.”

Så ropte de høyt og skar seg med sverd og spyd, slik de hadde for vane, helt til blodet rant av dem.

Da middagstiden var over, kom de i profetisk henrykkelse helt til tiden da grødeofferet skulle ofres. Men det kom ingen røst. Ingen svarte, og ingen hørte på dem.

Da sa Elia til hele folket:

”Kom hit til meg! Så kom hele folket fram til ham. Han satte Herrens alter i stand, det som var blitt ødelagt.

Elias tok tolv steiner, etter tallet på stammene til Jakobs sønner. Det var til ham Herrens ord var kommet, og Han hadde sagt: ”Israel skal være ditt navn.”

Med steinene bygde han så et alter i Herrens navn. Han laget en grøft rundt alteret, stor nok til å romme to mål såkorn.

Han la veden til rette, delte oksen opp i stykker, la den på veden og sa:

”Fyll fire vannkrukker med vann og hell det ut over brenn-offeret  og på veden!” Så sa han: ”Gjør det en gang til!”

Og de gjorde det enda en gang. Så sa han: ”Gjør det for tredje gang!” Og de gjorde det for tredje gang.

Så rant vannet helt rundt alteret. Han fylte også grøften med vann.

På den tid da grødeofferet blir ofret, skjedde det: Profeten Elias kom fram og sa: ”HERRE, Abrahams, Isaks og Israels Gud, må det på denne dag bli kjent at DU ER GUD i Israel, og at jeg er Din tjener, og at jeg har gjort alt dette på Ditt ord.

Svar meg, HERRE, svar meg, så dette folket kan erkjenne at DU ER HERREN GUD, og at du vender deres hjerter tilbake til deg igjen.”

DA FALT HERRENS ILD og fortærte brennofferet og veden, steinene og jorden. Den slikket opp vannet i grøften. 

Da alt folket så det, falt de på sitt ansikt og sa: ”HERREN, HAN ER GUD! HERREN, HAN ER GUD!”

 

Etter denne hendelsen gikk profeten Elias gjennom ørkenen til Guds berg Horeb som er Sinai. Der fikk han lik Moses møte Gud. I tilbakeblikk på det som skjedde på Karmel sier han her:

 

”JEG HAR VIST BRENNENDE IVER FOR HERREN, ALLHÆRS GUD.”

”ZELO ZELATUS SUM PRO DOMINO DEO EXERCITUUM”

som det heter på latin er teksten som preger Karmels våpenskjold.

BRENNENDE IVER FOR HERREN, ALLHÆRS GUD er det som skal prege karmels orden og som i høyeste grad preget Teresa av Avila og Johannes av Korset.

 

 

 

 

 

Denne begivenhet på berget Karmel innleder neste kapitel: Johannes av Korset.

”Bestigningen av berget karmel.” og ”Sjelens mørke natt.”

 

 

 

Neste avsnitt: 7 - JOHANNES AV KORSET